Onze garantiewaarden.

Neem hieronder onze garantievoorwaarden door.

Dit zijn onze garantievoorwaarden. Meer weten? Neem contact op met onze vestigingen in Boxtel of Eindhoven.

Artikel 1 – Garantiebepalingen

 1. Elan Bikes garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product.
 3. De garantie is niet overdraagbaar.
 4. De door Elan Bikes op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 – Garantieperiode

Producten hebben gedurende 2 jaar na aankoop een garantie op constructie- en/of materiaalfouten.

Artikel 3 – Garantieomvang

 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Elan Bikes is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Elan Bikes kosteloos worden gerepareerd dan wel worden vervangen.
 2. Kosten van transport van en naar Elan Bikes komen voor rekening van de consument, wanneer niet wordt gekozen voor de eventueel aangeboden kosteloze verzendmethode voor het retourneren.
 3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt Elan Bikes voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Artikel 4 – Indienen garantieclaim

Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij Elan Bikes.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid garantie

Een door Elan Bikes gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat Elan Bikes ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Elan Bikes strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Elan Bikes betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 – Uitsluitingen garantie

 1. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.
 2. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

  • 2.1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
  • 2.2. Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;
  • 2.3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;
  • 2.4. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;
 3. Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen:

  • 3.1. Wielsets: uitgesloten van garantie zijn wiellagers en overige loopdelen. Ook spaakbreuk is uitgesloten van garantie, tenzij veroorzaakt door constructie- en/of materiaalfouten. Om spaakbreuken te voorkomen dient een nieuwe wielset na 500 kilometer te worden nagespannen, Hiervoor kunt u terecht in een van onze vestigingen in Boxtel of Eindhoven. Dit naspannen zit niet in de prijs van een wielset inbegrepen;
  • 3.2. Verende voorvorken: om goede prestaties, veiligheid en een lange levensduur van uw voorvork te verzekeren, is regelmatig onderhoud nodig. Garantie is niet van toepassing op normale slijtage. Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage, ondervinden schade als gevolg van normaal gebruik en of het achterwege blijven van onderhoud volgens fabrikant.

Artikel 7 – Onderhoud

Elan Bikes adviseert aangeschafte producten te onderhouden volgens de instructies van de betreffende fabrikant. Tijdig en vakkundig onderhoud voorkomt problemen en garandeert een langere levensduur. Voor advies over en het laten uitvoeren van onderhoud kunt u terecht in onze vestigingen in Boxtel en Eindhoven. Maak hiervoor een afspraak, via onze website, e-mail of telefonisch.